Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ZZPjobboard

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de diensten en de website van ZZPjobboard. Door gebruik te maken van de diensten en de website van ZZPjobboard geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Deel  1                ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben onderstaande begrippen  de navolgende betekenis:

 1. ZZPjobboard: de opdrachtnemer en eigenaar van het online platform: www.zzpjobboard.nl. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58858652.
 2. Werkgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die één of meerdere opdrachten op de website aanbiedt en die met ZZPjobboard een overeenkomst is aangegaan.
 3. Diensten: alle diensten die ZZPjobboard aanbiedt aan werkgevers en/of kandidaten.
 4. Kandidaat: de natuurlijke persoon – of rechtspersoon die als werkzoekende een account aanmaakt, reageert op een opdracht via de website en/of gebruik maakt van de diensten van ZZPjobboard.
 5. Opdracht: de (tijdelijke) opdracht waarin een werkgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten, gedurende een overeengekomen periode.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ZZPjobboard en de werkgever resp. kandidaat.
 7. Website: het online platform van ZZPjobboard, toegankelijk via www.zzpjobboard.nl.
 8. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, opdrachten en accounts. Eventuele voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor ZZPjobboard voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijk zoveel mogelijk benaderd.
 3. Is sprake van een situatie die niet omschreven staat in deze voorwaarden, dan dient deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 4. Indien er onduidelijkheden ontstaan over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, dienen deze uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 5. Indien ZZPjobboard niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om alsnog of in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. ZZPjobboard is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen minimaal één week voordat deze van kracht worden op de overeenkomst, medegedeeld worden. Werkgever of kandidaat gaan ermee akkoord dat zij aan de gewijzigde algemene voorwaarden gebonden is, indien zij na de kennisgeving van de diensten van ZZPjobboard gebruikt maakt.
 7. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de regels, beleid, voorwaarden en/of kunnen te allen tijde door ZZPjobboard doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.
 8. ZZPjobboard respecteert de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt conform deze wet. De verwerking van de persoonsgegevens is gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. Een verstuurde offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij ZZPjobboard anders aangeeft. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de werkgever of kandidaat verstrekt zijn.
 2. Indien een werkgever of kandidaat een offerte aanvaardt, dan heeft ZZPjobboard het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
 3. ZZPjobboard kan niet aan haar offertes worden gehouden indien deze een vergissing of verschrijving bevat of als ze gemaakt zijn op basis van verkeerde informatie.
 4. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen ZZPjobboard en een werkgever komt tot stand op het moment dat een werkgever een account heeft gemaakt en een opdracht ter goedkeuring voor publicatie aan ZZPjobboard heeft verstuurd.
 2. Een overeenkomst tussen ZZPjobboard en een kandidaat komt tot stand op het moment dat een kandidaat een account heeft aangemaakt en zijn profiel voor publicatie aan ZZPjobboard heeft verstuurd.
 3. Ook is sprake van een overeenkomst indien ZZPjobboard op verzoek van de werkgever of kandidaat start met de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten.
 4. ZZPjobboard heeft te allen tijde de bevoegdheid om een aanmelding of een opdracht, zonder opgaaf van redenen, te weigeren of vroegtijdig te beëindigen.
 5. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen geen recht ontlenen. Indien een overeenkomst mondeling is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door ZZPjobboard schriftelijk is bevestigd.

Artikel 5  Uitvoering overeenkomsten

 1. Alle overeenkomsten en diensten worden door ZZPjobboard naar beste en eigen inzicht en vermogen uitgevoerd. Er geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting houdt in dat ZZPjobboard niet kan garanderen dat de gewenste resultaten (daadwerkelijk) behaald worden.
 2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft ZZPjobboard het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. ZZPjobboard heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.
 4. Eventuele levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien ZZPjobboard een levertermijn overschrijdt dan dient ZZPjobboard schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij zij een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6 Positie ZZPjobboard

 1. ZZPjobboard is niet betrokken bij overeenkomsten die werkgevers sluiten met kandidaten en/of overige derden, zoals –maar niet beperkt tot- Payroll bedrijven.
 2. Wanneer een kandidaat of werkgever zich niet houdt aan een overeenkomst die tussen hen tot stand is gekomen, dan is dat een zaak tussen de kandidaat en werkgever. ZZPjobboard kan eventueel als bemiddelaar op treden maar is geen partij.
 3. ZZPjobboard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een werkgever en/of kandidaat.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

 1. ZZPjobboard factureert bij aanvang van de overeenkomst het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen.
 2. Verstuurde facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders is afgesproken.
 3. Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door ZZPjobboard aangewezen bankrekening.
 4. ZZPjobboard kan facturen zowel per gewone post als per e-mail verzenden.
 5. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van ZZPjobboard in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
 6. Facturen ten behoeve van opdrachten die op de website worden gepubliceerd dienen binnen 3 dagen nadat de opdracht ter goedkeuring aan ZZPjobboard is aangeboden betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
 7. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 8. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt heeft ZZPjobboard het recht, nadat zij tenminste één aanmaning heeft verstuurd, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.  Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de werkgever of kandidaat. In ieder geval is de werkgever of kandidaat incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. De incassokosten voor werkgevers of kandidaten die handelen in de uitoefening van beroep / bedrijf bedragen 15% van het factuurbedrag.
 9. Over de verschuldigde incassokosten is eveneens de wettelijke (handels) rente verschuldigd. De wettelijke rente voor niet tijdige betaling door een werkgever of een kandidaat die handelt in de uitoefening van beroep/bedrijf bedraagt 1% per maand.
 10. Indien ZZPjobboard hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de werkgever of kandidaat, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 11. Indien sprake is van een betalingsachterstand staakt ZZPjobboard haar diensten. De diensten worden weer hervat vanaf het moment dat de facturen inclusief de wettelijke (handels)rente voldaan zijn.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. ZZPjobboard is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtgever of kandidaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
 • Opdrachtgever of kandidaat op enige wijze misbruik maakt van de diensten en/of website van ZZPjobboard;
 • ZZPjobboard na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat opdrachtgever of kandidaat zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen;
 • Opdrachtgever de overeengekomen factuur niet, niet tijdig of volledig betaalt;
 • Één van de partijen komt te overlijden;
 • Één van de partijen haar onderneming staakt.
 1. Indien ZZPjobboard overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar. Schort ZZPjobboard de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en/of deze voorwaarden
 2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de werkgever of kandidaat, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor werkgever of kandidaat niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft ZZPjobboard het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is.
 3. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten over de werkgever of kandidaat dienen ingediend te worden bij de betreffende wederpartij. Bij eventuele klachten of geschillen over de opdracht en/of werkgever dient de kandidaat zich te wenden tot de werkgever. Dit is uitsluitend een zaak tussen de kandidaat en de werkgever.
 2. Klachten over de diensten of website van ZZPjobboard moeten binnen 2 weken bij ZZPjobboard schriftelijk en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, worden de diensten resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst van niet op, tenzij ZZPjobboard schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 4. Indien de klacht terecht is, heeft ZZPjobboard de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de diensten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid & privacy

 1. Werkgever en kandidaat zullen alle informatie die zij van ZZPjobboard verkrijgen, op welke wijze dan ook, strikt vertrouwelijk behandelen, en niet aan derden kenbaar maken. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien werkgever en/of kandidaat tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. Indien een werkgever en/of kandidaat de vertrouwelijkheid of privacy van een werkgever en/of kandidaat niet in acht neemt dan kan ZZPjobboard hier niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor worden gehouden.
 2. Werkgever en ZZPjobboard dienen zorgvuldig om te gaan met de (persoons-) gegevens van derden, waaronder de gegevens van kandidaten die aan de werkgever zijn verstrekt dan wel die gegevens die aan werkgever ter inzage zijn gegeven. Werkgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële kandidaten te benaderen voor het vervullen van een gepubliceerde opdracht. Iedere andere of verdergaande verwerking is niet toegestaan. Werkgever zal de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Indien een werkgever het bepaalde van dit lid niet naleeft dan kan ZZPjobboard hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.
 3. Werkgever staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie, waaronder in elk geval de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Werkgever zal ZZPjobboard volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Werkgever van het bepaalde in dit artikel  of van enig wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. Werkgever zal ZZPjobboard verder alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die ZZPjobboard in verband daarmee ondervindt.

Artikel 11 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het in verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ZZPjobboard, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. ZZPjobboard heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZZPjobboard haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. ZZPjobboard heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de werkgever en/of kandidaat als ZZPjobboard gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. ZZPjobboard is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval.
 6. ZZPjobboard is niet verantwoordelijk indien zij diensten niet tijdig of volledig kan uitvoeren die gelegen zijn bij onder andere, maar niet beperkt tot, de internetprovider,server/data server, leveranciers of werkgevers.

Artikel 12 Aansprakelijkheid ZZPjobboard

 1. ZZPjobboard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheid van werkgevers en/of kandidaten, noch voor de correctheid van de door hen opgegeven gegevens of informatie.
 2. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor de werkomstandigheden bij de werkgever.
 3. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor de goede werking van haar website. Zij streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar is te nimmer aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid van haar website.
 4. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door en/of voortvloeiend uit:
 • Het gebruik van de website en diensten;
 • Software fouten;
 • Ontoegankelijkheid van de diensten en/of website;
 • Niet naleven van de bepalingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden door een werkgever en/of kandidaat;
 • De overeenkomst of klachten tussen de werkgever en kandidaat.
 1. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of volledig uitvoeren van overeenkomsten en afspraken die gesloten zijn tussen een werkgever en een kandidaat. Ook is ZZPjobboard niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van overeenkomsten tussen werkgever en kandidaat.
 2. ZZPjobboard is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 3. ZZPjobboard kan alleen voor directe schade aansprakelijk worden gehouden. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZZPjobboard aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ZZPjobboard kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover werkgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 1. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
 • Gederfde winst;
 • Gemiste besparingen;
 • Gevolgschade;
 • Reputatieschade;
 • Teleurgestelde verwachtingen;
 • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 1. Voor zover ZZPjobboard aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ZZPjobboard beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van ZZPjobboard vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ZZPjobboard.
 4. Werkgever en/of de kandidaat vrijwaren ZZPjobboard voor alle aanspraken van derden. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de werkgever op verzoek van ZZPjobboard voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin ZZPjobboard door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen en dat de werkgever alle schade en kosten zal vergoeding, die samenhangen met de aanspraken van derden.
 5. Werkgever en/of kandidaat vrijwaren ZZPjobboard voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, schending vertrouwelijkheid en/of privacy.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrechten

 1. De website is eigendom van ZZPjobboard.
 2. ZZPjobboard is niet aansprakelijk wanneer de werkgever of de kandidaat auteursrechten schendt.
 3. De teksten, foto’s beelden, merken, logo’s op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan ZZPjobboard of de werkgevers. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming deze op te slaan, te wijzigen, te reproduceren, te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 14 (gebruik) Website ZZPjobboard

 1. Het gebruik van de website is voor eigen risico. Een gebruiker van het platform van ZZPjobboard realiseert zich, en stemt ermee in, dat het platform een zogenoemd open karakter heeft. Dit open karakter heeft tot gevolg hebben dat gebruikers, kandidaten en /of werkgever in contact met elkaar kunnen treden via het platform en bepaalde (contact)gegevens openbaar en toegankelijk zijn.
 2. ZZPjobboard is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar diensten aan te passen en/of te beëindigen. ZZPjobboard heeft de inhoud van haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan ZZPjobboard niet garanderen dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van ZZPjobboard onrechtmatig zullen gebruiken.
 3. Werkgever en/of kandidaat zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name mogen er geen advertenties geplaatst worden en/of verwezen worden naar andere websites zonder dat dit het doel dient van ZZPjobboard. Elke link op ZZPjobboard geplaatst in een opdracht, reactie of e-mail moet gerelateerd zijn aan de opdracht op ZZPjobboard (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).
 4. ZZPjobboard heeft te allen tijde het recht haar website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
 5. ZZPjobboard is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in haar dienst aan te brengen.
 6. ZZPjobboard draagt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van profielen, opdrachten, verstuurde berichten via het platform
 7. Werkgevers en kandidaten aanvaarden de risico’s die verbonden zijn aan het open karakter van internet. ZZPjobboard biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de website gebeurt op eigen risico van de werkgever en/of kandidaat.
 8. ZZPjobboard is niet verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de verplichtingen door werkgevers en kandidaten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
 9. Bij onrechtmatig gebruik en/of handelen heeft ZZPjobboard de mogelijkheid de werkgever en/of kandidaat uit te sluiten van elk verder gebruik van de website. Er vindt dan geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

Artikel 15 bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, diensten, offertes en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een werkgever of kandidaat gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen zullen onderling beslecht worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. Indien de werkgever of kandidaat handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ZZPjobboard, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator.

Deel  2                WERKGEVERS

Artikel 16 Relatie werkgever en ZZPjobboard

 1. Werkgever erkent dat ZZPjobboard slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt. ZZPjobboard is op geen enkele wijze betrokken bij de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen werkgever en kandidaat.
 2. ZZPjobboard biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de website en/of haar diensten.
 3. Werkgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de opdracht te verzekeren of de kandidaat aan de verwachtingen voldoet. ZZPjobboard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoen.
 4. Werkgever gaat ermee akkoord dat zijn logo, voor referentie doeleinden, op de website wordt gepubliceerd.

Artikel 17 Publiceren opdrachten

 1. De werkgever kan een tijdelijke opdracht aanbieden doormiddel van het invullen van een online formulier. Het formulier dient volledig en naar waarheid opgegeven te worden. Indien het formulier niet volledig en naar waarheid is ingevuld heeft ZZPjobboard het recht de opdracht niet te publiceren c.q. te verwijderen op haar website. De werkgever kan uitsluitend een opdracht ter goedkeuring aanbieden en plaatsen na het aanmaken van een account.
 2. ZZPjobboard controleert alle opdrachten alvorens deze worden gepubliceerd. ZZPjobboard streeft ernaar om opdrachten binnen 24 uur te controleren.
 3. Indien een werkgever een opdracht wenst te publiceren dan omvat de opdracht in ieder geval de volgende basisgegevens:
 • Functietitel;
 • Duur en aantal uren opdracht;
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Eisen die gesteld worden aan kandidaten;
 • Locatie opdracht;
 • Categorie; vakgebied van de opdracht;
 1. Indien de basisgegevens ontbreken, zal ZZPjobboard de werkgever verzoeken dit alsnog binnen 24 uur te verstrekken. Indien de werkgever dit niet tijdig verstrekt heeft ZZPjobboard het recht de publicatie van de opdracht op te schorten, totdat de ontbrekende gegevens verstrekt zijn.
 2. De werkgever is verplicht indien zich wijzigingen in de gegevens of de opdracht voordoen deze wijzigingen onverwijld, maar binnen 48 uur, door te geven.
 3. ZZPjobboard is niet verplicht om de informatie in een advertentie te verifiëren en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook.
 4. Elke werkgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie en opdracht.
 5. ZZPjobboard is gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van redenen, aan te passen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. ZZPjobboard zal in de regel de werkgever hiervan op de hoogte stellen maar is dat niet verplicht.
 6. Na goedkeuring van de opdracht staat deze minimaal 30 dagen online op de website of indien anders vermeld in het gekozen plan.
 7. Zodra een opdracht wordt gepubliceerd op de website kunnen derden reageren en contact opnemen met de werkgever. Werkgever stemt ermee in dat na publicatie van een opdracht contact kan worden opgenomen. ZZPjobboard is niet verantwoordelijk resp. aansprakelijk indien een werkgever een bericht ontvangt  met een racistische of anderszins kwetsende of grove taal.
 8. Een opdracht met een verwijzing naar externe website en vacatures worden verwijderd resp. niet gepubliceerd. Kandidaten dienen te reageren op een opdracht via het platform.
 9. Opdrachten die door ZZPjobboard altijd geweigerd worden betreffen:
 • Opdrachten die onjuist en/of onvolledig zijn of die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld in sub 3 van dit artikel;
 • Opdracht die een inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • Opdracht die schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • Opdrachten met een discriminerende en/of aanstootgevende uitingen
 • Opdrachten waarbij het vermoeden bestaat dat het een illegale opdracht betreft.

Artikel 18 Keuze kandidaat

 1. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat. ZZPjobboard is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de werkgever.
 2. ZZPjobboard is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door ZZPjobboard geïntroduceerde kandidaat met wie de werkgever rechtstreeks voor zich en/of middel van derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door ZZPjobboard, een overeenkomst van welke aard dan ook is aangegaan.
 3. Werkgever kan via het platform rechtstreeks in contact treden met een kandidaat. Het is werkgever verboden om misbruik te maken van deze contactmogelijkheid. Het is werkgever niet toegestaan uitingen of berichten van racistische of anderszins kwetsende of grove taal te versturen via het platform.

Artikel 19  Voorselectie van kandidaten

 1. Een opdracht tot voorselectie behelst de opdracht om een kandidaat te selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de werkgever een rechtstreekse overeenkomst tot stand komt.
 2. Een voorselectie eindigt op het moment dat de werkgever één van de voorgestelde kandidaten heeft geaccepteerd of als de looptijd van de overeenkomst is afgelopen.
 3. Wanneer de werkgever gebruik maakt van deze dienst zal ZZPjobboard zich inspannen om kandidaten voor werkgever voor te selecteren die voldoen aan de vooraf vastgestelde selectiecriteria. Bij deze dienst zal ZZPjobboard kandidaten voordragen, inclusief de bijbehorende CV’s. Werkgever is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het adequaat opvolgen van de voorgedragen CV’s en de uiteindelijke keuze van een kandidaat. ZZPjobboard zal optreden als procesbegeleider voor het maken van selectiegesprekken en advies. ZZPjobboard neemt geen beslissingen. Zij kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gehouden voor gemaakte keuzes en afspraken.
 4. De voorselectie van kandidaten is uitsluitend van toepassing op kandidaten die gereageerd hebben via ZZPjobboard. Kandidaten die gereageerd hebben via derden worden te nimmer meegnomen bij de voorselectie.
 5. De voorselectie wordt door ZZPjobboard voert naar beste vermogen en eigen inzicht uitgevoerd. ZZPjobboard geeft geen garanties op het aantal kandidaten die reageert en geselecteerd worden, noch op de geschiktheid van de kandidaten of enig ander resultaat. ZZPjobboard gaat er vanuit dat de informatie die kandidaten verstrekken, juist zijn. ZZPjobboard sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het onjuist verstrekken van inlichtingen door kandidaten alsmede voor (de gevolgen van) het doen of nalaten van kandidaten die bij werkgever in dienst zijn getreden naar aanleiding van de werving & selectie dienst.

Artikel 20  Payroll dienst

 1. Payroll omvat de dienst het verlonen van kandidaten via een Payroll bedrijf. Deze dienst wordt verleend door derden. Op deze dienst kunnen eventuele Algemene Voorwaarden van derden van toepassing zijn.
 2. Facturen ten aanzien van deze dienst worden maandelijks verstuurd.

Deel  3                KANDIDATEN

Artikel 21 Aanbod opdrachten

 1. Het aanbod op de website is afhankelijk van de werkgevers. ZZPjobboard heeft daarop geen invloed.
 2. ZZPjobboard stelt het aanbod met de grootst mogelijk zorg samen. Alle informatie is afkomstig van de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor de volledigheid en de juistheid van deze informatie. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid hiervoor berust bij de betreffende werkgever.
 3. ZZPjobboard is bevoegd de overeenkomst met een kandidaat te beëindigen of op te zeggen indien – maar niet beperkt tot:
 • Kandidaat in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na de ingebrekestelling is opgegeven.
 • Indien er naar het oordeel van ZZPjobboard sprake is van een verstoring van de relatie tussen ZZPjobboard en de kandidaat.
 • Indien blijkt dat kandidaat aan ZZPjobboard onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien ZZPjobboard met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten.
 • Indien sprake is van omstandigheden die zich naar het oordeel van ZZPjobboard tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Artikel 22  Dienstverlening kandidaten

 1. Kandidaten kunnen hun profiel publiceren op de website van ZZPjobboard. Hiervoor dient de kandidaat een account aan te maken.
 2. ZZPjobboard houdt zich het recht voor om naast een basis dienstverlening een premium dienstverlening aan te bieden.
 3. Diensten uit de basis dienstverlening kan worden overgezet naar premium dienstverlening.
 4. Premium dienstverlening zal apart worden gefactureerd.
 5. Een abonnement kan tot 48 uur voor de verlenging schriftelijk per post, aangetekende brief op per e-mail worden opgezegd. Het abonnement loopt vervolgens nog tot eind van de contractsperiode waarvoor betaald is. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.
 6. Kandidaten kunnen rechtstreeks reageren op opdrachten van werkgevers. De werkgever kan direct contact opnemen met de kandidaat die hij geschikt acht voor de opdracht.
 7. ZZPjobboard geeft geen garanties ten aanzien van het vinden en het daadwerkelijk krijgen van een opdracht. De werkgever is uitsluitend degene die de kandidaten selecteert.
 8. Kandidaten dienen te reageren contact op te nemen met een werkgever en/of kandidaat  via het platform.

 Artikel 23 Informatieverstrekking

 1. Kandidaten dienen een account aan te maken. Hiervoor dient de kandidaat een formulier in te vullen. Het formulier dient volledig en naar waarheid opgegeven te worden. Indien het formulier niet volledig en naar waarheid is ingevuld heeft ZZPjobboard het recht het profiel van de kandidaat niet te publiceren c.q. te verwijderen.
 2. ZZPjobboard is niet verplicht om de informatie die de kandidaat verstrekt te verifiëren en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook.
 3. Elke kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van zijn profiel.
 4. ZZPjobboard is gerechtigd een aanmelding van een kandidaat, aan te passen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. ZZPjobboard zal in de regel de kandidaat hiervan op de hoogte stellen maar is dat niet verplicht.
 5. Wanneer een kandidaat reageert op een opdracht dan ontvangt ZZPjobboard een kopie van deze reactie. Kandidaat gaat ermee akkoord dat ZZPjobboard een kopie ontvangt van de reactie ten behoeve van het bestand. De kandidaat stelt hiermee zijn (persoons)gegevens beschikbaar aan ZZPjobboard.

Artikel 24 Account

 1. Alle accounts en de daar bijbehorende gegevens en informatie van de betreffende kandidaat zijn openbaar. Indien een kandidaat een account aanmaakt dan gaat hij ermee akkoord dat zijn account en informatie en gegevens openbaar gepubliceerd worden door ZZPjobboard. Deze toestemming geldt ook voor de publicatie van een account die een kandidaat door een vergissing aanmaakt.
 2. Doordat een account en daarmee ook de contactgegevens van een kandidaat openbaar zijn, kunnen werkgevers of andere derden contact opnemen met een kandidaat. ZZPjobboard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de personen die contact opnemen met een kandidaat doordat het account en de contactgegevens openbaar zijn. Ook is ZZPjobboard niet verantwoordelijk resp. aansprakelijk voor berichten met een racistische of anderszins kwetsende of grove taal.
 3. Indien een kandidaat zijn account wenst te verwijderen dan kan hij een verzoek sturen  naar contact@zzpjobboard.nl. ZZPjobboard heeft geen invloed op de verwijdering van het account en de daar bijbehorende gegevens en informatie bij derden, zoals zoekmachines. Verwijdering bij deze derden dient de kandidaat zelf bij de betreffende derde in te dienen.

Download Algemene Voorwaarden in pdf-bestand: ZZPjobboard algemene voorwaarden

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
KROOTZ

ZZP Jobboard is vernieuwd. vanaf heden KROOTZ ZZP
Een verbeterd platform met een nieuwe naam. Nog steeds GRATIS!
Registreer je snel en reageer met 1 klik op een opdracht. 
Ga naar KROOTZ-ZZP.nl